Bạt Tarpaulin Xanh Đen

Bạt Tarpaulin Xanh-Đen
Định lượng
(gr/m2)
170

Kích thước (m)
2×100
4×50
6×50
8×30

Màu sắc
Xanh – Đen