Bạt Tarpaulin Xanh (Dark Blue)

Bạt Tarpaulin Xanh (Dark Blue)

Định lượng
(gr/m2)
140

Kích thước (m)
2×70
4×50
6×50
8×30

Xanh sẫm

150

2×70
4×50
6×50
8×30

Màu sắc
Xanh sẫm