Bạt Tarpaulin Xanh cam

Bạt Tarpaulin Xanh cam

Định lượng
(gr/m2)
170

Kích thước (m)
2×100
4×50
6×50
8×30

Màu sắc
Xanh – Cam