Bạt Tarpaulin sọc TP

Bạt Tarpaulin sọc TP

Định lượng
(gr/m2)
75

Kích thước (m)
4×50
2×70

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ

Định lượng
(gr/m2)
82,5

Kích thước (m)
4×50
2×70

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ
Định lượng
(gr/m2)
90

Kích thước (m)
4×50
2×70

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ

Định lượng
(gr/m2)
100

Kích thước (m)
4×50
2×70

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ

Định lượng
(gr/m2)
110

Kích thước (m)
4×50
2×70

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ

Định lượng
(gr/m2)
120

Kích thước (m)
2×70
4×50
6×50
8×30

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ

Định lượng
(gr/m2)
150

Kích thước (m)
2×70
4×50
6×50
8×30

Màu sắc
Xanh – Trắng – Đỏ